Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w dziedzinie Astrofizyki

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty-
doktoranta
w CFT PAN ramach projektu badawczego „Ograniczenia na własności
ciemnej energii w oparciu o obserwacje aktywnych galaktyk
” finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji Nr DEC-2017/26/A/ST9/00756,
zarejestrowanego pod numerem 2017/26/A/ST9/00756 (Maestro 9). Kierownikiem
projektu jest prof. dr hab. Bożena Czerny.

Do konkursu mogą przystąpić osoby z tytułem magistra (lub równoważnym) z fizyki lub
astronomii. Poszukujemy kandydatów zainteresowanych pracą badawczą w dziedzinie
astrofizyki. Preferowani są kandydaci posiadający doświadczenie w analizie danych
obserwacyjnych dla aktywnych galaktyk oraz w programowaniu.

Przedmiotem badań doktoranta-stypendysty będzie modelowanie teoretyczne zmienności
kontinuum aktywnych galaktyk w różnych zakresach widmowych, z uwzględnieniem
efektów ośrodka wokół dysku akrecyjnego, przewidywanie ich wzajemnych opóźnień,
porównywanie wyników z obserwacjami, a następnie wykorzystanie wyników do
otrzymywania ograniczeń na parametry kosmologiczne. Dokładniejszy opis projektu
znajduje się na stronie CFT (http://old.cft.edu.pl/czerny2/), a wszelkich dodatkowych
informacji udziela kierownik projektu prof. Bożena Czerny (bcz@cft.edu.pl). Badania będą
prowadzone w CFT PAN, natomiast program studiów doktoranckich będzie realizowany w
ramach Szkoły Doktorskiej Geoplanet (https://geoplanetschool.pl/). Rekrutacja do
Szkoły/pracy przy projekcie jest prowadzona przez CFT.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Życiorys naukowy uwzględniający dotychczasowy przebieg studiów i ewentualne
osiągnięcia naukowe (publikacje, udział w projektach badawczych, wystąpienia
konferencyjne), uzupełniony klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moim
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 201,
nr 101, poz. 926)”.
2. Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony CFT)
3. Co najmniej jeden list rekomendacyjny, w tym od opiekuna naukowego pracy
magisterskiej
4. Uwierzytelnioną kopię dyplomu magisterskiego lub opinię opiekuna o stopniu
zaawansowania pracy magisterskiej.
5. Wyciąg z indeksu
6. Krótki list motywacyjny

Wszystkie dokumenty powinny zostać wysłane drogą elektroniczną, na adres
rekrutacja@cft.edu.pl w terminie do 15 czerwca 2021. Stypendium jest przyznawane
zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w
projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki
wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 96/2016 z dnia 27
października 2016 r. i wynosić będzie 4500 zł brutto miesięcznie (kwota może obejmować
obciążenie publicznoprawne zgodnie z obowiązującymi przepisami np. ZUS). Wybrani
kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w formie wideokonferencji do
25.06.2021. O rezultatach tej rozmowy kandydaci zostaną poinformowani do 5.07.2021.
Przewidywany termin przyjęcia do szkoły doktorskiej Geoplanet oraz rozpoczęcia
realizacji projektu to 01.10.2021.