Deklaracja dostępności Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej (https://www.cft.edu.pl) Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone na stronie multimedia nie posiadają napisów. Zamieszczone na stronie dokumenty nie są zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej. Niektóre elementy HTML strony nie posiadają wymaganych dowiązań etykiet tekstowych.

Zamieszczone na stronie multimedia oraz dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Aleja Lotników 32/46 02-668 Warszawa

Centrum znajduje się na trzecim piętrze jednego z budynków Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Do budynku można się dostać, korzystając z pomocy portiera. Schody wejściowe nie są przystosowane do samodzielnego poruszania się przez osoby niepełnosprawne. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Korytarze w ośrodku są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne). Dodatkowo dostępna jest winda. W budynku brakuje toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Centrum nie ma możliwości skorzystania za tłumacza języka migowego na miejscu, ale jest możliwość skorzystania z własnego urządzenia mobilnego, telefonu / tabletu, w którym można zainstalować program do alternatywnych metod porozumiewania się „MÓWIK” (https://www.mowik.pl/oprogramowanie_mowik/wersje_oprogramowania/standard). Program ten umożliwia komunikowanie się z osobą z niepełnosprawnością słuchową, problemami mowy i innymi utrudnieniami w komunikacji werbalnej.

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk - filia
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

Filia znajduje się na czwartym piętrze jednego z budynków Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Do budynku można się dostać, korzystając z pomocy portiera. Schody wejściowe są przystosowane do samodzielnego poruszania się przez osoby niepełnosprawne. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Korytarze w ośrodku są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne). Dodatkowo dostępna jest winda. W budynku brakuje toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W filii nie ma możliwości skorzystania za tłumacza języka migowego na miejscu, ale jest możliwość skorzystania z własnego urządzenia mobilnego, telefonu / tabletu, w którym można zainstalować program do alternatywnych metod porozumiewania się „MÓWIK” (https://www.mowik.pl/oprogramowanie_mowik/wersje_oprogramowania/standard). Program ten umożliwia komunikowanie się z osobą z niepełnosprawnością słuchową, problemami mowy i innymi utrudnieniami w komunikacji werbalnej.