Konkurs na stanowisko doktoranta w Grupie Kosmologii Obliczeniowej

Projekt 5.3. Wielkoskalowe kosmiczne pola gęstości i prędkości jako próbniki
kosmologiczne

Promotor: dr hab. Wojciech Hellwing / dr hab. Maciej Bilicki
Instytut: Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Jednostka organizacyjna: Grupa Kosmologii Obliczeniowej
WWW: https://whellwing.weebly.com/
Opis:
Testowanie ogólnej teorii względności (OTW) i weryfikacja jej poprawności na dużych skalach
to jedne z głównych celów astronomii pozagalaktycznej XXI wieku. Jest to bardzo pilna kwestia,
ponieważ OTW została rygorystycznie sprawdzona tylko w Układzie Słonecznym i w
mniejszych skalach. Obecnie, używając teorii Einsteina do opisu całego obserwowalnego
Wszechświata, dokonujemy ekstrapolacji o 15 rzędów wielkości. Dlatego w ostatniej dekadzie
wysiłki zmierzające do dostarczenia precyzyjnych kosmologicznych testów OTW znacznie się
zintensyfikowały. W trakcie realizacji tego projektu doktorant/ka zdobędzie nowe niezbędne
umiejętności i wiedzę naukową. Głównym zadaniem tej osoby będzie przeprowadzanie obróbki
oraz udział w analizie symulacji numerycznych w kontekście poszukiwania sygnału
kosmologicznego. Praca doktorska w naszym projekcie może skupiać się na części numeryczno-
symulacyjnej lub na analizie danych, w obu przypadkach w kontekście nowych rygorystycznych
testów OTW wskalach kosmologicznych. Nasz zespół wspiera akcje afirmacyjną i ceni sobie
równość szans, godność ludzką i różnorodność, dlatego kobiety i mniejszości są szczególnie
zachęcane do aplikowania.

Cel projektu: Oferujemy pracę w Grupie Kosmologii Obliczeniowej,
w której będziemy testować i wdrażać nowatorskie podejście polegające na wykorzystaniu
statystyk niskiego rzędu prędkości galaktyk i ich grupowania się do testowania OTW i
poszukiwania sygnatur Ciemnej Energii w skalach międzygalaktycznych.

Wymagania:
-Poszukujemy zmotywowanego studenta/ki. Idealnym kandydatem będzie osoba z dobrym
wykształceniem w dziedzinie fizyki teoretycznej i/lub nauk obliczeniowych, posiadająca
odpowiedni tytuł magistra fizyki, astronomii lub nauk komputerowych,

-Wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
-Dodatkowym atutem będzie udokumentowane zaangażowanie w poprzedni projekt badawczy,
-Niezbędne są dobre umiejętności w zakresie analizy danych numerycznych i programowania.

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną przez system rekrutacyjny na stronie
www.warsaw4phd.eu.