Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie prof. Remigiusza Augusiaka

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na jedno stanowisko typu „post-doc” w CFT PAN w ramach projektu badawczego SONATA BIS “Charakteryzacja i certyfikacja zasobów kwantowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2019/34/E/ST2/00369. Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Remigiusz Augusiak (prof. CFT PAN) (strona domowa: http://raugusiak.weebly.com/).

Poszukujemy kandydatów posiadających stopień naukowy doktora (uzyskany nie wcześniej niż w 2016 roku) z fizyki teoretycznej (ewentualnie matematyki) i duże doświadczenie w dziedzinie kwantowej teorii informacji. Znajomość metod matematycznych fizyki oraz metody numerycznych będą mile widziane. Tematyka naukowa projektu to rozumiana szeroko weryfikacja i certyfikacja zasobów kwantowych. Z jednej strony będziemy zajmować się detekcją takich zasobów jak splątanie kwantowe czy nielokalność kwantowa, a z drugiej strony projektowane będą metody certyfikacji stanów kwantowych i operacji kwantowych w różnych scenariuszach takich jak scenariusz niezależny od urządzeń (ang. device-independent). Badania mają charakter podstawowy.

Początkowy okres zatrudnienia na stanowisku post-doc wynosi rok, z możliwością przedłużenia na kolejne dwa lata, pod warunkiem uzyskania zadowalających wyników w pracy.
Wynagrodzenie: ok. 9450 zł brutto/miesiąc (ok. 7500 zł netto miesięcznie).

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys naukowy uwzględniający publikacje, udział w projektach badawczych, wystąpienia konferencyjne (opatrzony klauzulą “wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych”).
2. List motywacyjny, wraz z krótką charakterystyką swoich dotychczasowych osiągnięć i planowanych dalszych badań naukowych.
3. Kopia dyplomu doktora, lub informacja od Promotora o planowanym terminie obrony rozprawy doktorskiej (w dniu podpisania umowy kandydat powinien posiadać dyplom doktora).
4. Ponadto Kandydat powinien zorganizować dwa listy rekomendacyjne od samodzielnych pracowników naukowych, z opinią na temat kandydata i jego dotychczasowej aktywności naukowej.

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@cft.edu.pl do dnia 22 września 2021 z obowiązkową zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zgoda załączona jest poniżej). W tytule e-maila proszę dodać numer referencyjny: RA/09/2021.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres kierownika projektu augusiak@cft.edu.pl.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się za pośrednictwem komunikatorów internetowych. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.