Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie prof. Krzysztofa Pawłowskiego

Konkurs na stanowisko adiunkta (post-doca) w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

 
Liczba stanowisk:  1
Źródło finansowania: Grant “Nowe stany materii w ultra-zimnych gazach kwantowych” Nr UMO-2019/34/E/ST2/00289
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Pawłowski, prof. CFT PAN.

Opis naukowy projektu
Projekt dotyczy badania ultrazimnych gazów składających się z atomów oddziałujących kontaktowo
oraz nielokalne. W sytuacjach gdy te dwa typy oddziaływań równoważą się mogą powstawać
krople kwantowe, zaobserwowane po raz pierwszy w 2016 roku. Temat wywołuje olbrzymie
zainteresowanie zarówno grup doświadczalnych jak i teoretycznych. Kolejne eksperymenty na tym
układzie doprowadziły do wytworzenia stanu “supersolid”. Atomy będące w tym stanie tworzą płyn,
który jest jednocześnie nadciekły i ma własności kryształu.
W naszej grupie, używając metod przybliżonych (równanie LLGPE - jednowymiarowe rozszerzenie
GPE) pokazaliśmy, że w kwazi-jednowymiarowym gazie mogą pojawić się krople kwantowe. Ten
stan materii powinien wystąpić nawet w reżimie silnych oddziaływań. (zobacz Phys. Rev. Lett. 124,
090401 (2020)). 

Zadania szczegółowe obejmują:
- badanie wzbudzeń kropli kwantowej,

- zbadanie jak kropla paruje (efekty termiczne),
- obliczenia metodami ab initio, aby zbadać kwantowe korelacje w kropli kwantowej,
- obliczenia w ramach realistycznych modeli (3D, uwzględniając źródła dekoherencji), aby zaproponować konkretne doświadczenia.

Wymagania naukowe
- Pasja do nauki!
- Doktorat z fizyki lub matematyki lub informatyki
- Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu teoretycznych badań w
temacie/tematach: numerycznym rozwiązywaniu równania Grossa-Pitajewskiego,
doświadczenie w rozwiązywaniu równań Bogoliubova-de Gennesa, w kwantowej
teorii wielu ciał, w rozwiązywaniu równania master,
- Doświadczenie w programowaniu (np. C, CUDA, Mathematica, Python),
- Komunikatywność

Praca obejmuje udział w konferencjach, w celu upowszechniania wyników projektu oraz pomoc w
koordynowaniu grupy badawczej (PI, post-doc, 2 doktorantów, studenci). Dydaktyka nie jest
wymagana w instytucie, chociaż jest taka możliwość w ramach szkół doktorskich.

Formalności

Początkowy okres zatrudnienia na stanowisku post-doc wynosi 1 rok, z możliwością przedłużenia
o kolejne 2 lata, pod warunkiem uzyskania zadowalających wyników w pracy. Wynagrodzenie
wynosi 10 000 zł /miesiąc brutto brutto.
 
Wymagane dokumenty:
1.  Życiorys naukowy uwzględniający publikacje, udział w projektach badawczych, 
wystąpienia konferencyjne (opatrzony  klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych
).
2.  List motywacyjny, wraz z krótką charakterystyką swoich dotychczasowych osiągnięć i
planowanych dalszych badań naukowych.
3.  Kopia dyplomu doktora, lub informacja od Promotora o planowanym terminie obrony
rozprawy doktorskiej (w dniu podpisania umowy kandydat powinien posiadać dyplom
doktora).
4.  Ponadto Kandydat powinien zaaranżować nadesłanie dwóch listów rekomendacyjnych od
samodzielnych pracowników naukowych, z opinią na temat kandydata i jego
dotychczasowej aktywności naukowej.
 
Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@cft.edu.pl, do dnia
1 sierpnia 2021  z obowiązkową zgodą na przetwarzanie danych osobowych. W tytule e-maila
proszę podać numer referencyjny: (KP 08/2021)
 
Wszelkie pytania prosimy kierować mailem na  adres pawlowski@cft.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 sierpnia 2021, na podstawie rozmów rekrutacyjnych
online. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Termin
podjęcia zatrudnienia w CFT PAN jest planowany 1 września, lecz może ulec przesunięciu jeśli
wystąpią uzasadnione przesłanki.