Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie prof. Krzysztofa Pawłowskiego

Konkurs na stanowisko adiunkta (post-doca) w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Liczba stanowisk:  1
Źródło finansowania: Grant “Nowe stany materii w ultra-zimnych gazach kwantowych” Nr UMO-2019/34/E/ST2/00289
Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Pawłowski, prof. CFT PAN.

Opis naukowy projektu
Projekt dotyczy badania ultrazimnych gazów składających się z atomów oddziałujących kontaktowo oraz nielokalne. W sytuacjach gdy te dwa typy oddziaływań równoważą się mogą powstawać krople kwantowe, zaobserwowane po raz pierwszy w 2016 roku. Temat wywołuje olbrzymie zainteresowanie zarówno grup doświadczalnych jak i teoretycznych. Kolejne eksperymenty na tym układzie doprowadziły do wytworzenia stanu “supersolid”. Atomy będące w tym stanie tworzą płyn, który jest jednocześnie nadciekły i ma własności kryształu. W naszej grupie, używając metod przybliżonych (równanie LLGPE - jednowymiarowe rozszerzenie GPE) pokazaliśmy, że w kwazi-jednowymiarowym gazie mogą pojawić się krople kwantowe. Ten stan materii powinien wystąpić nawet w reżimie silnych oddziaływań. (zobacz Phys. Rev. Lett. 124, 090401 (2020)). 

Zadania szczegółowe obejmują:
- badanie wzbudzeń kropli kwantowej, zbadanie jak kropla paruje (efekty termiczne),
- obliczenia metodami ab initio, aby zbadać kwantowe korelacje w kropli kwantowej,
- obliczenia w ramach realistycznych modeli (3D, uwzględniając źródła dekoherencji), aby zaproponować konkretne doświadczenia.

Wymagania naukowe
- Pasja do nauki!
- Doktorat z fizyki lub matematyki lub informatyki
- Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu teoretycznych badań w temacie/tematach: numerycznym rozwiązywaniu równania Grossa-Pitajewskiego, doświadczenie w rozwiązywaniu równań Bogoliubova-de Gennesa, w kwantowej teorii wielu ciał, w rozwiązywaniu równania master,
- Doświadczenie w programowaniu (np. C, CUDA, Mathematica, Python),
- Komunikatywność

Praca obejmuje udział w konferencjach, w celu upowszechniania wyników projektu oraz pomoc w koordynowaniu grupy badawczej (PI, post-doc, 2 doktorantów, studenci). Dydaktyka nie jest wymagana w instytucie, chociaż jest taka możliwość w ramach szkół doktorskich.

Początkowy okres zatrudnienia na stanowisku post-doc wynosi 1 rok, z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata, pod warunkiem uzyskania zadowalających wyników w pracy. Wynagrodzenie wynosi 10 000 zł /miesiąc brutto brutto.
 
Wymagane dokumenty:
1.  Życiorys naukowy uwzględniający publikacje, udział w projektach badawczych,  wystąpienia konferencyjne (opatrzony  klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych).
2.  List motywacyjny, wraz z krótką charakterystyką swoich dotychczasowych osiągnięć i planowanych dalszych badań naukowych.
3.  Kopia dyplomu doktora, lub informacja od Promotora o planowanym terminie obrony rozprawy doktorskiej (w dniu podpisania umowy kandydat powinien posiadać dyplom doktora).
4.  Ponadto Kandydat powinien zaaranżować nadesłanie dwóch listów rekomendacyjnych od samodzielnych pracowników naukowych, z opinią na temat kandydata i jego dotychczasowej aktywności naukowej.

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@cft.edu.pl, do dnia 1 sierpnia 2021  z obowiązkową zgodą na przetwarzanie danych osobowych. W tytule e-maila proszę podać numer referencyjny: (KP 08/2021)
Wszelkie pytania prosimy kierować mailem na  adres pawlowski@cft.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 sierpnia 2021, na podstawie rozmów rekrutacyjnych online. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Termin podjęcia zatrudnienia w CFT PAN jest planowany 1 września, lecz może ulec przesunięciu jeśli wystąpią uzasadnione przesłanki.