Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie Astrofizyki

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w CFT PAN w ramach projektu badawczego „Pochodzenie rozbłysków
gamma i ich wielozakresowa charakterystyka
” finansowanego przez Narodowe Centrum
Nauki na podstawie decyzji Nr DEC-2019/35/B/ST9/04000 (Opus). Kierownikiem
projektu jest prof. Agnieszka Janiuk.

Poszukujemy kandydatów posiadających doktorat i doświadczenie w dziedzinie
astrofizyki teoretycznej i obliczeniowej. Tematyka naukowa projektu obejmuje badanie
procesu ewolucji i kolapsu masywnej gwiazdy w kontekście długich rozbłysków gamma.
Zajmujemy się również procesem nukleosyntezy ciężkich izotopów w wypływach z okolic
dysków akrecyjnych. Początkowy okres zatrudnienia na stanowisku postdoka wynosi dwa
lata, z możliwością przedłużenia na trzeci rok, pod warunkiem uzyskania zadowalających
wyników w pracy.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys naukowy uwzględniający publikacje, udział w projektach badawczych,
wystąpienia konferencyjne (opatrzony klauzulą ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych).
2. List motywacyjny, wraz z krótką charakterystyką swoich dotychczasowych osiągnięć i
planowanych dalszych badań naukowych.
3. Kopia dyplomu doktora, lub informacja od Promotora o planowanym terminie obrony
rozprawy doktorskiej (w dniu podpisania umowy kandydat powinien posiadać dyplom
doktora).
4. Ponadto Kandydat powinien zaaranżować nadesłanie dwóch listów rekomendacyjnych
od samodzielnych pracowników naukowych, z opinią na temat kandydata i jego
dotychczasowej aktywności naukowej.

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@cft.edu.pl, wpisując w
temacie numer referencyjny AJ/04/2021 do dnia 15 czerwca 2021. Wszelkie pytania
prosimy kierować mailem na adres agnes@cft.edu.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lipca 2021 r. O wynikach konkursu kandydaci
zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Wnioski złożone w terminie do połowy
czerwca 2021 r. będą w pełni rozpatrzone. Kandydaci mogą zostać poproszeni o
przedstawienie seminarium w formie on-line. W wypadku niewyłonienia odpowiedniego
kandydata oferta pozostanie aktualna do czasu obsadzenia oferowanego stanowiska. Termin
podjęcia zatrudnienia w CFT PAN jest planowany na październik 2021, lecz może być
negocjowany.

Więcej informacji na temat projektu i badań grupy astrofizycznej w CFT PAN można
znaleźc na stronie https://www.cft.edu.pl/astrofizyka.