Dostawa przenośnych stacji roboczych.

Zaproszenie nr ZP/11/18/12/2020 do składania ofert w przedmiocie: Dostawa przenośnych stacji roboczych przeznaczonych do badań naukowych w postępowaniu nie wymagającym stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2019) oraz Regulaminu Zamówień Publicznych w CFT PAN, załącznik nr 1 do zarządzenia 1/2020 Dyrektora CFT PAN).