Zatrudnienie na umowę zlecenie jednego pracownika na stanowisku brokera technologii

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, zwany dalej „Zamawiającym” lub „CFT PAN” ogłasza zapytanie ofertowe w postępowaniu niepodlegającym stosowaniu ustawy Prawo zamówień́ publicznych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ) ustawy z 11 września 2019 roku (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.). Postępowanie prowadzone na podstawie Wytycznych Regulaminu Zamówień́ Publicznych w CFT PAN, załącznik nr 1 do zarządzenia 1/2021 Dyrektora CFT PAN) na:

Zatrudnienie na umowę zlecenie jednego pracownika na stanowisku brokera technologii

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na umowę zlecenie jednego pracownika na stanowisku „Broker Technologii” w projekcie POIR.04.04.00-00-17C1/18-00, pn. „Komputery kwantowe w najbliższej przyszłości: wyzwania, optymalne implementacje i zastosowania praktyczne” (zwany dalej: Projektem) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój IV oś priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” w ramach Działania 4.4 „Zwiększenie
potencjału kadrowego sektora B+R”
.