Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu elektronicznego

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu przeznaczonego do pracy naukowej wynikającej z realizacji projektu w ramach konsorcjum „Komputery kwantowe w najbliższej przyszłości: wyzwania, optymalne implementacje i zastosowanie praktyczne” realizowanego w ramach programu TEAM-NET, będącym projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.