Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za 2021 r.

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie 02-668, Al. Lotników 32/46, NIP 525-000-92-81, REGON: 000844815, ogłasza zapytanie ofertowe w postępowaniu niepodlegającym stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 roku (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.). Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych w CFT PAN, załącznik nr 1 do zarządzenia 1/2021 Dyrektora CFT PAN oraz Decyzji nr 69/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie określenia procedury postępowania w zakresie badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk na badanie sprawozdania finansowego za 2021 r.