Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty w projekcie dr hab. Michała Oszmańca

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko studenta-stypendysty w CFT PAN w projekcie badawczym organizowanym przez Fundację Nauki Polskiej w ramach programu Team-Net: ‘Near-term quantum computers: challenges, optimal implementations and applications’. (umowa o dofinansowanie nr POIR.04.04.00-00-17C1/18-00). Kierownikiem części projektu wykonywanej przez CFT jest dr hab. Michał Oszmaniec.

Komputery kwantowe obiecują oszczędność czasu i wysiłku potrzebnego do wykonania pewnych zadań obliczeniowych, które same w sobie mają ogromne znaczenie praktyczne dla wielu gałęzi nauki i przemysłu. Zbudowanie działającego komputera kwantowego jest trudnym zadaniem z powodu destrukcyjnego wpływu szumu i dekoherencji na wielkoskalowe układy kwantowe. Dlatego można się spodziewać, że w najbliższej przyszłości dostępne będą jedynie urządzenia składające się z ograniczonej liczby niedoskonałych qubitów (podstawowe jednostki komputerów kwantowych). Nasz projekt ma na celu scharakteryzowanie mocy obliczeniowej i zbadanie możliwych praktycznych zastosowań takich urządzeń. Aby zrealizować te ambitne cele, stworzymy sieć ściśle współpracujących ze sobą grup badawczych zajmujących się najnowocześniejszymi aspektami obliczeń kwantowych: kwantowym uczeniem maszynowym, sterowaniem systemami kwantowymi, kwantową korekcją błędów oraz identyfikacją zasobów odpowiedzialnych za kwantowe przyspieszenie.

Strona internetowa projektu: www.nisq.pl

Strona grupy Michała Oszmańca: www.quantin.pl

Do kluczowych obowiązków należy:

1. Prowadzenie badań.
2. Pisanie prac naukowych.
3. Przygotowanie pracy magisterskiej.
4. Udział w konferencjach naukowych.

Profil kandydata/wymagania:
1. Posiadanie statusu studenta w Polsce.
2. Zainteresowanie praktycznymi lub matematycznymi aspektami informatyki kwantowej.
3. Przynajmniej podstawowa wiedza z zakresu kwantowej teorii informacji lub informatyki kwantowej.
4. Opcjonalnie (nie wszystkie umiejętności są wymagane jednocześnie):
a. doświadczenie w programowaniu (C ++, Python lub Matlab),
b. doświadczenie w programowaniu na komputerach kwantowych (Qiskit, Forest),
c. podstawowa wiedza z zakresu fizyki matematycznej (np. teoria reprezentacji grup i algebr Lie, teoria operatorów).

Wymagane dokumenty na stanowisko:
1. Curriculum vitae.
2. Wykaz ocen.
3. List motywacyjny.
4. Dorobek naukowy z wykazem publikacji, wykazem projektów badawczych; pliki PDF najważniejszych prac kandydatów; wykaz wystąpień na konferencjach i warsztatach oraz wykaz nagród i wyróżnień naukowych.
5. Podpisana klauzula RODO.

Oferujemy stypendium w aktywnym środowisku naukowym pracującym nad kluczowymi wyzwaniami informatyki kwantowej oraz wsparcie naukowe i organizacyjne; Podstawowy sprzęt i wyposażenie. Dostęp do prawdziwego sprzętu kwantowego poprzez urządzenia oferowane przez IBM/Rigetti/IONQ. Instytut nie zapewnia zakwaterowania.

Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej (wyłącznie pliki w formacie PDF) na adres e-mail rekrutacja@cft.edu.pl w terminie do 21 lipca 2022 r. W temacie e-maila należy wpisać numer referencyjny: MK/12/2022.

Informacji merytorycznych dotyczących projektu udziela dr hab. Michał Oszmaniec (oszmaniec@cft.edu.pl).

Przewidujemy się rozmowę kwalifikacyjną. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę tylko wstępnie wybranych kandydatów. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w lipcu/sierpniu (potwierdzenie zostanie wysłane do kandydatów wkrótce po upływie terminu składania podań).

Starszeństwo kandydatów nie będzie domyślnie preferowane. Komisja rekrutacyjna będzie natomiast oceniać wiedzę fachową kandydatów, mając na uwadze ich kwalifikacje i osiągnięcia na etapie kariery, na którym się obecnie znajdują.

Informujemy o możliwości złożenia odwołania od negatywnego wyniku procesu rekrutacji, które uczestnik procesu rekrutacji ma prawo złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania informacji zwrotnej od komisji rekrutacyjnej.