Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie prof. Remigiusza Augusiaka

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na jedno stanowisko typu „post-doc” w CFT PAN, w ramach projektu badawczego QuantERA II pt. “Weryfikacja technologii, zastosowań i układów kwantowych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Remigiusz Augusiak (prof. CFT PAN) (strona domowa: http://raugusiak.weebly.com/).

Poszukujemy kandydatów posiadających stopień naukowy doktora (uzyskany nie wcześniej niż w 2015 roku) z fizyki teoretycznej (ewentualnie matematyki) i duże doświadczenie w dziedzinie kwantowej teorii informacji. Znajomość metod matematycznych fizyki oraz metod numerycznych będą mile widziane. Tematyka naukowa projektu to szeroko rozumiana weryfikacja i certyfikacja zasobów i układów kwantowych. Głównym celem projektu VERIqTAS jest stworzenie wszechstronnych metod certyfikacji obecnych i przyszłych technologii kwantowych, które: są przyjazne eksperymentowi, (ii) oparte na minimalnej liczbie fizycznie uzasadnionych założeń, (iii) biorą pod uwagę wszystkie ograniczenia nałożone przez badane urządzenia, (iv) oparte są na łatwo dostępnych informacjach o badanym układzie. Badania mają charakter podstawowy.

Początkowy okres zatrudnienia na stanowisku post-doc wynosi rok, z możliwością przedłużenia na kolejne dwa lata, pod warunkiem uzyskania zadowalających wyników w pracy.

Wynagrodzenie: ok. 8000 zł netto/miesiąc.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys naukowy uwzględniający publikacje, udział w projektach badawczych, wystąpienia konferencyjne (opatrzony klauzulą “wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych”).
2. List motywacyjny, wraz z krótką charakterystyką swoich dotychczasowych osiągnięć naukowych i planowanych dalszych badań naukowych.
3. Kopia dyplomu doktora, lub informacja od Promotora o planowanym terminie obrony rozprawy doktorskiej (w dniu podpisania umowy kandydat powinien posiadać dyplom doktora).
4. Ponadto Kandydat powinien zorganizować dwa listy rekomendacyjne od samodzielnych pracowników naukowych, z opinią na temat kandydata i jego dotychczasowej aktywności naukowej.

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@cft.edu.pl do dnia 3 maja 2022 z obowiązkową zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zgoda załączona jest poniżej). W tytule e-maila proszę dodać numer referencyjny: RA/04/2022.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres kierownika projektu augusiak@cft.edu.pl.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się za pośrednictwem komunikatorów internetowych. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.