Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie prof. Bożeny Czerny

PROPOSAL EVALUATION GUIDELINES OF THE NATIONAL SCIENCE CENTRE

Warszawa, dnia 18 lipca 2022 r.


Konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w CFT PAN w ramach projektu badawczego „Ograniczenia na własności ciemnej energii w oparciu o obserwacje aktywnych galaktyk” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji Nr DEC-2017/26/A/ST9/00756, zarejestrowanego pod numerem  2017/26/A/ST9/00756 (Maestro 9). Kierownikiem projektu jest
prof. dr hab. Bożena Czerny.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które do dnia ogłoszenia konkursu uzyskały stopień doktora (ale nie wcześniej niż w roku 2015), lub mają otwarty przewód doktorski i uzyskają stopień doktora przed podjęciem pracy. Poszukujemy kandydatów zainteresowanych pracą badawczą w dziedzinie astrofizyki. Preferowani są kandydaci specjalizujący się w astrofizyce, a szczególnie posiadający doświadczenie w pracy z obserwacjami optycznymi i doświadczenie w programowaniu. Do zadań zatrudnianych adiunktów będzie należała analiza potencjalnych źródeł błędów systematycznych w wyznaczaniu odległości do kwazarów w metodzie rewerberacji i analiza danych obserwacyjnych.

Kandydaci powinni przesłać pocztą elektroniczną następujące dokumenty:
   1. Życiorys naukowy uwzględniający dotychczasowy przebieg studiów i ewentualne osiągnięcia naukowe (publikacje, udział w projektach badawczych, wystąpienia konferencyjne).
   2. Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony CFT)
   3. Trzy listy rekomendacyjne
   4. Uwierzytelnioną kopię dyplomu doktorskiego lub opinię opiekuna rozprawy o stopniu zaawansowania rozprawy doktorskiej.
   5. Podpisana klauzula RODO.
Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną (tylko pliki .pdf) na adres e-mail rekrutacja@cft.edu.pl. do dnia 21.08.2022 r. W tytule e-maila prosimy o dopisanie numeru referencyjnego: BC/15/2022.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 1 września 2022. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Zwycięzca konkursu zostanie zatrudniony na okres 11 miesięcy.  Przewiduje się początek zatrudnienia na dzień 1 października 2022 roku.