Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie prof. Bożeny Czerny

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w CFT PAN w projekcie badawczym ERC-Synergy „Sub-percent calibration of the extragalactic distance scale in the era of big surveys” finansowanym przez European Research Council |(ERC) w ramach European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No. [951549]). Kierownikiem części projektu wykonywanej przez CFT jest prof. dr hab. Bożena Czerny.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które do dnia ogłoszenia konkursu uzyskały stopień doktora, lub mają otwarty przewód doktorski i uzyskają stopień doktora przed podjęciem pracy. Poszukujemy kandydatów zainteresowanych pracą badawczą w dziedzinie astrofizyki. Preferowani są kandydaci specjalizujący się w astrofizyce, a szczególnie posiadający doświadczenie w pracy z obserwacjami optycznymi, najlepiej w zakresie aktywnych jąder galaktyk i doświadczenie w programowaniu. Do zadań zatrudnionego adiunkta będzie należało modelowanie oczekiwanych opóźnień w kontinuum dysku akrecyjnego, wnioskowane o obserwacje takich opóźnień, analiza pozyskanych danych oraz praca przy danych w tym zakresie, jakie będą uzyskane z Vera C. Rubin Observatory, w projekcie the Legacy Survey of Space and Time (LSST).

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Centrum, Al. Lotników 32/46 lub wysłać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@cft.edu.pl z dopiskiem BC/08/2022 w terminie do dnia 31 maja 2022 r. następujące dokumenty:
1. Życiorys naukowy uwzględniający dotychczasowy przebieg studiów i osiągnięcia naukowe (publikacje, udział w projektach badawczych, wystąpienia konferencyjne), uzupełniony klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moim danych osobowych”.

2. Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony CFT)
3. Trzy listy rekomendacyjne, wysłane bezpośrednio na adres: rekrutacja@cft.edu.pl,
4. Uwierzytelnioną kopię dyplomu doktorskiego lub opinię opiekuna rozprawy o stopniu zaawansowania rozprawy doktorskiej.
5. Podpisana klauzula RODO.

Informacji merytorycznych dotyczących projektu udziela prof. Czerny (bcz@cft.edu.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2022 r. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Zwycięzca konkursu zostanie zatrudniony na okres 24 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.
Przewiduje się początek zatrudnienia na dzień 1 lipca – 1 października 2022 roku.