Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie prof. Agnieszki Janiuk

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko typu „post-doc” w CFT PAN w ramach projektu badawczego „Pochodzenie rozbłysków gamma i ich wielozakresowa charakterystyka” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji Nr DEC-2019/35/B/ST9/04000 (Opus). Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Agnieszka Janiuk.

Poszukujemy kandydatów posiadających doktorat i doświadczenie w dziedzinie astrofizyki wysokich energii. Tematyka naukowa projektu obejmuje badanie fizyki relatywistycznych dżetów w rozbłyskach gamma i ich oddziaływania z ośrodkiem. Zajmujemy się również modelowaniem wypływów związanych ze zjawiskiem kilonowej.

Początkowy okres zatrudnienia na stanowisku postdoka wynosi 1 rok z możliwością przedłużenia na kolejny rok, pod warunkiem uzyskania zadowalających wyników w pracy.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys naukowy uwzględniający publikacje, udział w projektach badawczych, wystąpienia konferencyjne (opatrzony klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych").
2. List motywacyjny, wraz z krótką charakterystyką swoich dotychczasowych osiągnięć i planowanych dalszych badań naukowych.
3. Kopia dyplomu doktora lub informacja od Promotora o planowanym terminie obrony rozprawy doktorskiej (w dniu podpisania umowy kandydat powinien posiadać dyplom doktora).
4. Ponadto Kandydat powinien zaaranżować nadesłanie dwóch listów rekomendacyjnych od samodzielnych pracowników naukowych, z opinią na temat kandydata i jego dotychczasowej aktywności naukowej.

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@cft.edu.pl, do dnia 31 sierpnia 2022 z dopiskiem AJ/05/2022. Wszelkie pytania prosimy kierować mailem na adres agnes@cft.edu.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2022 r. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Kandydaci mogą zostać poproszeni o przedstawienie seminarium w formie on-line. W wypadku niewyłonienia odpowiedniego kandydata zastrzegamy możliwość nierozstrzygnięcia konkursu. Termin podjęcia zatrudnienia w CFT PAN jest planowany na październik 2022, lecz może być negocjowany.

Więcej informacji na temat grupy astrofizycznej w CFT PAN można znaleźć na stronie http://www.cft.edu.pl/astrophysics.
Strona kierownika grupy https://www.cft.edu.pl/pages/agnieszka-janiuk