Konkurs na stanowisko adiunkta w CFT PAN

Konkurs na stanowisko adiunkta/profesora w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

           Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN (CFT PAN) ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego w CFT PAN. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający w dniu ogłoszenia konkursu co najmniej stopień doktora oraz dorobek naukowy, który spełnia wymogi stawiane kandydatom ubiegającym się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.