Konkurs na dwa stanowiska pracownika technicznego w dziedzinie Informatyki Kwantowej

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza Państwa do
złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym zgodnie z zasadą
konkurencyjności, na podstawie niniejszego Zapytania ofertowego pod nazwą:

Zatrudnienie na umowę zlecenie dwóch pracowników na stanowisku technicznym

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na umowę zlecenie dwóch pracowników na
stanowisku „Technicznym” w projekcie POIR.04.02.00-00-D014/20 tytuł:
„Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL”
W ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój IV oś priorytetowa „Zwiększenie
potencjału naukowo-badawczego” w ramach Działania 4.2 „Rozwój nowoczesnej
infrastruktury badawczej sektora nauki”.

Głównym celem zadania jest opracowanie kompleksowego schematu charakteryzacji,
certyfikacji oraz nowych narzędzi mitygacji błędów dla komputerów kwantowych IBM. W
ramach zadania przygotowane zostaną moduły służące efektywnej charakteryzacji oraz
mitygacji błędów na tych urządzeniach. Moduły te będą wykorzystywały wyniki
najnowszych badań naukowych w dziedzinie informatyki kwantowej, będąc przy tym
kompatybilne ze środowiskiem Qiskit (w szczególności Qisqit Terra oraz Ignis) co pozwoli
na łatwe korzystanie z nich użytkownikom komputerów kwantowych IBM udostępnionym
w ramach niniejszego projektu. Schematy charakteryzacji i mitygacji błędów pozwolą na
wykorzystanie pełnego potencjału zaszumionych i nieidealnych komputerów kwantowych
zarówno w celach naukowych, jak i potencjalnych aplikacjach praktycznych takich jak
chemia kwantowa czy kombinatoryczne problemy optymalizacyjne.

Zakres obowiązków dwóch pracowników na stanowisku „technicznym”:

Przeprowadzanie regularnego przeglądu literatury dotyczącej charakteryzacji i
mitygacji błędów na urządzeniach kwantowych

Opracowywanie efektywnych schematów charakteryzacji błędów pomiarowych w
złożonych procesorach kwantowych

Opracowywanie efektywnych schematów mitygacji błędów pomiarowych w
złożonych procesorach kwantowych

Opracowywanie efektywnych schematów charakteryzacji błędów w implementacji
bramek w złożonych procesorach kwantowych

Implementacja praktyczna oraz testowanie w praktyce schematów charakteryzacji
błędów pomiarowych w złożonych procesorach kwantowych

Planowany wymiar zaangażowania w okresie realizacji umowy wynosi 10,5 miesiąca, do
końca 2021 r.
Prace rozliczane będą:

− w okresach miesięcznych w zależności od faktycznie przepracowanych i
zaakceptowanych przez Zamawiającego godzin świadczonych prac,
− przy założeniu, że łączne zaangażowanie zawodowe osoby bezpośrednio
zaangażowanej w świadczenie prac na rzecz Zamawiającego nie przekroczy 276 godzin
w danym miesiącu, przy czym przy określaniu zaangażowania zawodowego tej osoby
należy uwzględnić zaangażowanie w realizację wszystkich projektów finansowanych z
Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych
źródeł, w tym środków własnych

Forma rozliczenia za świadczoną usługę to wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia.