Dostawa wraz z wniesieniem urządzenia wielofunkcyjnego

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie 02-668, Al. Lotników 32/46, NIP 525-000-92-81, REGON: 000844815, ogłasza zapytanie ofertowe w postępowaniu nie wymagającym stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 (Dz.U. 2021 poz. 1129) oraz na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych w CFT PAN, załącznik nr 1 do zarządzenia 1/2021 Dyrektora CFT PAN) na dostawę wraz z wniesieniem urządzenia wielofunkcyjnego do Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

Dostawa wraz z wniesieniem fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego o parametrach nie gorszych niż:
• przeznaczenie do druku mono/kopia/skan - tekst i grafika,
• druk w sieci LAN (kabel i Wifi),
• technologia druku laserowa monochromatyczna,
• obsługiwany format: A4,
• wydajność tonera standardowego do 20000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły),
• pamięć minimum 1024 MB,
• miesięczne obciążenie do 150000 stron,
• poziom hałasu max 57 dB,
• rozdzielczość druku mono minimum 1200x1200 dpi,
• szybkość drukowania mono do 50 stron A4/min (do 24 stron/min przy drukowaniu dwustronnym),
• czas wydruku pierwszej strony do 7,5 sekund,
• czas nagrzewania do 4,7 sekund,
• automatyczny druk dwustronny,
• drukowanie bezpośrednio z pamięci usb,
• automatyczne skanowanie/kopiowanie dwustronne (automatyczny podajnik dokumentów na minimum 80 arkuszy),
• rozdzielczości kopiowania do 1200x600 dpi,
• optyczna rozdzielczość skanowania minimum 1200x1200 dpi,, rozszerzona rozdzielczość skanowania do 19200x19200 dpi,
• technologia skanowania CIS (podwójny),
• skanowanie w kolorze,
• kodowanie koloru 24 bit,
• skala szarości 256 poziomy,
• skanowanie do e-maila/chmury/usb,
• skanowanie do plików w formacie PDF, PDF (zabezpieczony, podpisany) PDF/A, JPEG XPS, TIFF,
• możliwość wysyłania/odbierania faksów,
• wyświetlacz LCD do obsługi urządzenia,
• gwarancja minimum 36 miesięcy.

Miejsce realizacji zamówienia: Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa. (3 piętro).
Termin wykonania zamówienia: do 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.
Wymagania dla Wykonawców: Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji podobnych dostaw oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 90 % (max. 90 pkt.) Liczba punktów = (cena najniższa/cena badana) * 90, termin realizacji – 10% (max. 10 pkt.)
Wykonawca otrzyma 10 punktów, jeśli wskaże termin realizacji zamówienia krótszy o 3 dni kalendarzowe.
Zamawiający zastrzega, że maksymalny termin wykonania zamówienia to 7 dni kalendarzowych. Jeżeli Wykonawca zaoferuje późniejszy termin, oferta zostanie odrzucona.
Maksymalna liczba punktów wynosi 100.
Projekt Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zamówienia@cft.edu.pl.
Do oferty należy dołączyć kartę techniczną potwierdzającą wymagane parametry przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert upływa dnia 9 września 2021 o godzinie 9:00.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Katarzyna Załuska, e-mail: kzaluska@cft.edu.pl .
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz uzupełnienia żądanych dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.

Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).