Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów przeznaczonych do badań naukowych.

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie 02-668,
Al. Lotników 32/46, NIP 525-000-92-81, REGON: 000844815, ogłasza zapytanie
ofertowe w postępowaniu niepodlegającym stosowaniu ustawy Prawo zamówień
publicznych, zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 (Dz.U. 2021 poz.
1129 ze zm.). Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu Zamówień
Publicznych w CFT PAN, załącznik nr 1 do zarządzenia 1/2021 Dyrektora CFT PAN)
na dostawę sprzętu komputerowego oraz akcesoriów przeznaczonych do badań
naukowych.