Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie 02-668, Al. Lotników 32/46, NIP 525-000-92-81, REGON: 000844815, ogłasza zapytanie ofertowe w postępowaniu niepodlegającym stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 roku (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.). Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych w CFT PAN, załącznik nr 1 do zarządzenia 1/2021 Dyrektora CFT PAN) na: dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz akcesoriów.